Ziekte van Aujeszky (ZvA)

De bloedmonitoring op de Ziekte van Aujeszky (ZvA) maakt onderdeel uit van de verplichtingen uit de Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierenziekten en zoönosen en TSE’s (hierna de Regeling).  Vanwege het grote belang voor de exportpositie van de Nederlandse varkenssector heeft IKB Nederland Varkens voorwaarden voor bloedmonitoring op ZvA opgenomen. 

Monitoringsprogramma ZvA
Alle varkenshouders met 31 of meer varkens moeten deelnemen aan het monitoringsprogramma op ZvA van IKB Nederland Varkens. Varkenshouders met 30 of minder varkens zijn alleen verplicht deel te nemen indien dit A-, C-, of E-, bedrijven betrekken. De periode en het aantal bloedmonsters dat op ZvA moeten worden geanalyseerd verschilt per type bedrijf en aantal aanwezige dieren.

De voorwaarden hiervoor zijn opgenomen in het productievoorwaarden reglement art. 24.

Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierenziekten en zoönosen en TSE’s (Regeling)
Voor A- C- en E-bedrijven is in de Regeling vastgelegd dat zij maandelijks een verklaring van een dierenarts moeten overleggen waarin staat dat de varkens onderzocht zijn op ZvA. Om dit praktisch te houden volstaat de bloeduitslag en is een aparte verklaring niet nodig. Wanneer er geen varkens op het bedrijf aanwezig zijn (en dus niet getapt kan worden) dient een leegstandsverklaring opgesteld te worden door Producert.

Bloedonderzoeken
De bloedonderzoeken kunnen zowel aan de slachtlijn (met uitzondering van A-, C- en E-bedrijven) als op het varkensbedrijf worden uitgevoerd. In de slachterij wordt het onderzoek uitgevoerd door een bevoegde slachterijmedewerker en op het varkensbedrijf door de dierenarts. Onderzoeken op het bedrijf moeten bij de levende varkens die zwaarder dan 25 kg zijn worden uitgevoerd. Indien deze er niet/onvoldoende zijn, dan bij de zwaarste varkens. Bloedonderzoeken voor ZvA worden meestal gecombineerd met bloedonderzoeken op Blaasjesziekte (SVD). In dit geval is 1 bloedmonster nodig om zowel ZvA  als SVD te laten analyseren.

Voor A-bedrijven is vastgelegd dat de dieren in de toevoegstal moeten worden getapt. Wanneer er geen dieren in de toevoegstal liggen of er geen toevoegstal is dan moet er in de andere stallen bloed getapt worden. Verplaatsing uit de toevoegstal is alleen toegestaan nadat serologisch onderzoek heeft uitgewezen dat de varkens niet besmet zijn. Voor A- bedrijven met een toevoegstal dient de administratie onderscheiden te kunnen worden van de overige bedrijfsgegevens waarbij de uitslagen van bloedonderzoek in de administratie is opgenomen.

Verwerking gegevens
De bloeduitslagen ZvA worden door de daarvoor erkende laboratoria aan de databank DGBase doorgegeven. In DGBase worden uitslagen per periode verzameld. Indien blijkt dat er onvoldoende uitslagen beschikbaar zijn krijgt de varkenshouder hiervan een melding. De varkenshouder heeft hierdoor de mogelijkheid om alsnog bloedmonsters op ZvA te laten nemen. Om varkens te mogen exporteren dient een varkenshouder aantoonbaar voldoende uitslagen (in voorgaande periode)  te hebben.

Achtergrond wat is Aujeszky?
De Ziekte van Aujeszky (ZvA) is een besmettelijke varkensziekte. De ZvA wordt veroorzaakt door een virus en de symptomen zijn onder meer: zenuwstoornissen, verwerpen, hoesten en ademhalingsproblemen. Vooral biggen zijn gevoelig voor de ziekte en gaan er meestal aan dood. De mens is ongevoelig voor het virus.

Bestrijding
Het ministerie van EZ is eindverantwoordelijk voor de bestrijding van de Ziekte van Aujeszky en het Productschap Vee en Vlees is verantwoordelijk voor de uitvoering daarvan. In draaiboeken ligt vast dat een eventuele uitbraak wordt aangepakt op basis van isolatie en vaccinatie. Sinds 1 januari 2009 heeft Nederland de artikel 10 status. Daarmee is export naar landen die deze status al hebben makkelijker.