Toelichting Salmonella in DGBase

Salmonella – Hoe worden uw status, score en categorie indeling bepaald?

Met betrekking tot de salmonellamonitoring is het jaar opgedeeld in drie perioden, genaamd EP 1, EP 2 en EP 3 (EP = Erkennings Periode). Als IKB Nederland Varkens deelnemer dient u, wanneer u meer dan 31 vleesvarkens heeft, per periode 12 bloedmonsters te laten nemen en die op salmonella te laten onderzoeken. Deze bloedmonsters kunt u laten nemen door uw dierenarts of u kunt het aan de slachtlijn laten nemen. De bloedmonsters worden doorgestuurd naar een hiervoor erkend laboratorium (GD, VLG). De uitslagen worden èn naar de klant gestuurd èn worden automatisch naar de salmonella databank (DGBase) van DGB BV gestuurd.

In DGBase bepaalt de monsternamedatum aan welke EP de analyseresultaten worden gekoppeld. Tevens wordt in DGBase bijgehouden of er voldoende bloedmonster uitslagen worden aangeleverd per periode (Status). Ook wordt de mate van salmonellabesmetting (score) bepaald. Tenslotte wordt er gekeken naar de som van de scores van de laatste drie perioden en wordt er een categorie bepaalt.

Status
Er zijn 3 mogelijke statussen:

0                    Er zijn deze EP nog onvoldoende analyseresultaten aangeleverd.

1                    Er zijn deze EP voldoende analyseresultaten aangeleverd.

2                    Het bedrijf hoeft geen analyseresultaten aan te leveren wegens leegstand.

Leegstand kan alleen ingevoerd worden in DGBase wanneer hiervoor een officieel Varkenspost.nl leegstandsformulier aangeleverd is. Ook is de IKB Nederland Varkens deelnemer alleen vrijgesteld voor het aanleveren van 12 analyseresultaten per trimester, wanneer de leegstand een volledige periode  geduurd heeft.

Score
Wanneer er voor een bepaald trimester voldoende analyseresultaten zijn aangeleverd (Status 1), wordt in DGBase de score bepaald. Er zijn 3 verschillende scores mogelijk, afhankelijk van de OD-waarde. De OD-waarde bepaalt de mate van salmonellabesmetting, gekeken naar de hoeveelheid antistoffen tegen Salmonella in het bloedserum. Hoe meer antistoffen tegen Salmonella in het bloedserum zitten, hoe hoger de OD-waarde.

1                    20% of minder van de bloeduitslagen heeft een OD% groter van OD 40.

2                    20% tot 40% van de bloeduitslagen heeft een OD% groter dan OD 40.

3                    40% of meer van de bloeduitslagen heeft een OD% groter dan OD 40.

Categorie
Wanneer er 3 trimesters verstreken zijn en er Scores (of nog niet, bij onvoldoende aangeleverde bloeduitslagen) zijn bepaald in DGBase, worden de scores van de laatste 3 volledige trimesters bij elkaar opgeteld en wordt de categorie bepaald. Er bestaan 5 categorieën.

0                    Er zijn nog onvoldoende  trimesters verstreken om een Categorie toe te kennen.

1                    De opgetelde score van de laatste 3 volledige trimesters is 3 of 4.

2                    De opgetelde score van de laatste 3 volledige trimesters is 5, 6 of 7.

3                    De opgetelde score van de laatste 3 volledige trimesters is 8 of 9.

4                    Het bedrijf heeft de laatste 3 volledige perioden onvoldoende analyseresultaten aangeleverd.


Betekenis van de categorie indeling
De categorie indeling geeft de mate van Salmonella besmetting op een bedrijf aan.

0                    Is een startend bedrijf.

1                    Gering risico.

2                    Matig risico.

3                    Hoog risico.

4                    Schorsing door Producert, omdat dit bedrijf de laatste 3 volledige trimesters te weinig analyseresultaten heeft aangeleverd.

Herinneringen
Tegen het einde van elke periode worden aan alle bedrijven die op de betreffende momenten nog onvoldoende analyseresultaten hebben aangeleverd, hieraan herinnerd via een email of een brief (wanneer geen emailadres bekend).

Voldoende analyseresultaten
Wanneer een bedrijf voldoende analyseresultaten voor een bepaalde perioder heeft aangeleverd, ontvangen ze een email om ze hiervan op de hoogte te stellen. Tevens ontvangen ze een email na toekenning van hun score en bepaling van hun categorie.