In het reglement van IKB Nederland Varkens is opgenomen dat varkenshouders deel moeten nemen aan verschillende bloedmonitorings programma’s.

Hiermee wordt gezorgd dat dierziektes snel gesignaleerd worden en dat de resultaten over heel Nederland kunnen worden gemonitord. De varkenshouderij levert hiermee een bijdrage aan het voorkomen van verspreiding van ziektes en de beheersing hiervan. Bij calamiteiten kan aan controlerende instanties direct inzage worden gegeven in de bloedmonitoring.

De programma’s die vallen onder deze bloedmonitoring hebben betrekking op o.a.

Daarnaast is de monitoring van kritische stoffen ook opgenomen in het reglement van IKB Nederland Varkens. Hiermee wordt via voer, water en urine onderzoek gedaan naar middelen welke niet zijn toegestaan. Deze onderzoeken worden op advies van de wetenschappelijke raad onaangekondigd gedaan. De varkenshouderij neemt hiermee een eigen verantwoordelijkheid in het voorkomen van ongewenste situaties.

       

Aanvullende informatie

Perioden:
Het jaar is ingedeeld in drie perioden:

  1. Januari tot en met april
  2. Mei tot en met augustus
  3. September tot en met december

Erkende laboratoria:
GD laboratorium en VLG zijn door IKB Nederland Varkens erkend om analyses inzake de verplichte bloedonderzoeken te mogen uitvoeren.

Leegstandsverklaring:
Bedrijven die gedurende een hele periode geen varkens op het bedrijf aanwezig hebben, moeten dit melden bij Varkenspost.nl. Op deze manier zijn zij vrijgesteld van het uitvoeren van bloedonderzoek op Salmonella, en ZvA. Indien u een A, C of E bedrijf heeft dan geldt aanvullend dat indien u op uw bedrijf een periode geen varkens heeft u in het kader van de Verordening Varkensleringen (VVL)  iedere maand een leegstandsverklaring moet laten opmaken door Producert.

Ontheffing VVL:
Wanneer een varkenshouder een ontheffing heeft voor het verplaatsen van varkens kunnen er extra voorwaarden worden gesteld aan het bloedtappen. De varkenshouder is er zelf verantwoordelijk voor dat aan deze voorwaarden wordt voldaan. Wanneer extra bloed onderzocht moet worden en dit niet bij het laboratorium bekend is, bestaat de kans dat zij niet de juiste onderzoeken uitvoeren. Geef daarom altijd goed en duidelijk op het inzendformulier weer welke en hoeveel bloedonderzoeken er plaats moeten vinden.