IKB Nederland Varkens (activiteit  van Varkenspost.nl) heeft op 3 december 2013 als eerste Nederlandse kwaliteitssysteem voor varkens overeenstemming bereikt over onderlinge gelijkwaardigheid  met het Duitse kwaliteitsysteem Qualität &Sicherheit (Q&S).

Om tot wederzijdse erkenning te komen zijn beide partijen niet over één nacht ijs gegaan. Er heeft veel overleg plaatsgevonden om aan alle knelpunten invulling te geven. Naar aanleiding van de vergelijking  die is gedaan zijn bij beide systemen aanvullende modules met extra voorschriften ontwikkeld. Deelname aan deze modules is uiteraard vrijwillig.

Nederlandse varkenshouders kunnen door deelname aan de aanvullende module Q&S Nederland  volledig erkend deel blijven nemen aan Q&S. Voor Duitse varkenshouders geldt het omgekeerde. Hierdoor blijft de exportpositie van de Nederlandse varkenssector geborgd en wordt de internationale samenwerking bevorderd.

-einde persbericht-