Fosfaten worden op grote schaal in landbouw en industrie toegepast. Vandaag heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)* bericht dat de fosfaatproductie in dierlijke mest in Nederland in het afgelopen jaar toegenomen is ten opzichte van het jaar daarvoor. Daarbij blijkt dat het fosfaatplafond dat vastgesteld is door de Europese Unie, is overschreden.

Fosfaatproductie 2015 in vergelijking met 2014

In 2015 is de productie van fosfaat in dierlijke mest uitgekomen op 180,1 miljoen kilo (kg). In 2014 was de productie nog ruim 8 miljoen kg minder.

Fosfaatproductie Nederland toegenomen en boven fosfaatplafond - Varkenspost.nl

Oorzaken stijging fosfaatproductie en overschrijding fosfaatplafond

Elk jaar wordt de mestproductie van de veestapel berekend aan de hand van de uitscheidingsfactoren per dier voor kalium, stikstof en fosfor en het aantal dieren in de Landbouwtelling.

Voor een groot deel is de toename van de fosfaatproductie te herleiden op de groei van de melkveehouderij. Een heel aantal melkveehouders hebben de melkproductie in 2013 en 2014 verhoogd om alvast voorbereid te zijn op de afschaffing van het melkquotum op 1 april 2015. Op de dag van de afschaffing van het melkquotum waren er volgens de Landbouwtelling 50 duizend melkkoeien meer dan het jaar daarvoor. In de loop van het jaar daarna nam het aantal koeien verder toe en is de melkproductie gestegen tot 13,5 miljard kg, 6,8 procent hoger dan in 2014. Het hoge fosforgehalte van de grasoogst van 2014 is tevens van invloed op de fosfaatproductie van afgelopen jaar. Het grootste deel van de grasoogst uit dat jaar is namelijk in 2015 ingezet.

In de sector pluimvee- en varkenshouderij steeg het aantal dieren ook. Bovendien was het fosforgehalte van vleesvarkensvoer in het afgelopen jaar hoger dan in het jaar daarvoor. De fosfaatproductie van de varkens- en pluimveestapel nam respectievelijk met 1,3 miljoen kg en 0,6 miljoen kg toe.

Wat houdt het fosfaatplafond in? – Extra uitleg fosfaatplafond – Betekenis fosfaatplafond

Het fosfaatplafond houdt de maximale productie van fosfaat van de veestapel in Nederland in. Dit plafond is gelijk gesteld aan de productie van fosfaat van de Nederlandse veestapel in 2002, 172,9 miljoen kg fosfaat. Van de Europese Commissie (EC) heeft Nederland toestemming om meer dierlijke mest toe te passen dan de norm van de Nitraatrichtlijn, op voorwaarde dat het genoemde fosfaatplafond niet wordt overschreden. Bij een overschrijding (in het afgelopen jaar dus) zou volgens de EC, gezien de beschikbare plaatsingsruimte voor fosfaat in Nederland, de druk op de mestmarkt in Nederland onverantwoord groot worden. In 2010 werd het plafond voor het laatst overschreden.

*Meer informatie over de statistieken in dit nieuwsbericht vindt u op de website van het CBS.